PodPad

Jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt olvassa el jelen jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi tartalom Ön általi használatát.

Bevezetés

Jelen weboldalt az Atmedia Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. ép. 2. em., Adószám: 11674199-2-44, Cégjegyzékszám: 01-09-929668, a továbbiakban: „ATMEDIA”) kezeli.

Jelen weboldal kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült.

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, hogy ne használja a weboldalt.

Szerzői jogok és védjegyek

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, kép, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az ATMEDIA vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Önnek nem áll jogában a weboldal egyes részeit nyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani. Önnek tilos kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat és a webhelyen megjelenő személyek hangját, képmását és tilos bármely módon módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalára).

Az ATMEDIA weboldalán szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az ATMEDIA tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az ATMEDIA előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet, ezek engedély nélküli másolása tilos.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az ATMEDIA a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig az ATMEDIA – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármely tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége; és
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

E korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az ATMEDIA – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A weboldalhoz hivatkozással kapcsolódó weboldalak

A weboldal tartalmazhat olyan más weboldalakra vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, hiperhivatkozás, gomb, banner, egyéb). Ez nem jelenti azt, hogy az ATMEDIA-nak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a weboldalakkal vagy a weboldalak tulajdonosaival. Az ilyen weboldalakkal és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban ATMEDIA semmilyen felelősséget nem vállal.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne weboldal működésével kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen Atmedia Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. ép. 2. em., Adószám: 11674199-2-44, Cégjegyzékszám: 01-09-929668) vagy kérjük írjon nekünk email-ben az info@podpad.hu címre címezve.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön általi használatára a Magyarország jogrendje vonatkozik. Jelen nyilatkozat értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták vagy bírósági eljárások esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

00:00

00:00